Inga recensioner än

Prioritize Yourself: How to make time for what truly matters in your life

SV Jönköpings Län, i Nässjö
Längd
10 timmar på 5 tillfällen
Pris
1 290 SEK
Nästa kurstillfälle
24 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Längd
10 timmar på 5 tillfällen
Pris
1 290 SEK
Nästa kurstillfälle
24 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Kurs
Vill du veta mer? 🤗

Kursbeskrivning

Do you ever feel like there aren't enough hours in the day to get everything done? Are you struggling to balance work, family, and personal goals? You're not alone.
In today's fast-paced world, time is our most precious resource, and it can feel like there's never enough of it.
That's why we would like to introduce you to our new course, "Prioritize Yourself: How to Make Time for What Truly Matters in Your Life."

This course will teach you practical strategies for making the most of your time and achieving your goals. The philosophy is all about taking control of your time and energy, so you can focus on what really matters to you. In this course, you'll learn how to identify your priorities, set meaningful goals, and create a daily framework that works for you. You'll also learn strategies for managing distractions, building energy, and maintaining motivation, so you can stay on track and achieve your goals.

This course is perfect for anyone who wants to:
• Reduce stress and burnout
• Achieve a better work-life balance
• Build healthy habits and routines
• Develop better time-management skills
• Maximize their productivity and efficiency

Investing in this course is an investment in yourself and your future. You'll learn valuable skills that will benefit you both personally and professionally, and you'll be part of a group of like-minded individuals who are committed to making the most of their time. Don't let time slip away from you. Enroll in our Make Time course today and start living your best life.

COURSE LEADER
Meet Thiago Cavalcanti, Certified Professional Scrum Master (PSM™) and Senior Project Leader working for a multinational engineering and technology company. Originally from Brazil, has worked on many projects and countries over his nearly 20-year career. Now he’s sharing the elements of mindset, organization, and habit formation that have helped him to keep the work-life balance along the way. Learn how to choose the right tools, structure, and habits to create time for the things that matter to you.

GOOD TO KNOW
The course will be held in English. By taking the course in English, you can gain access to a wider range of international resources that may not be available in Swedish. This can help you to broaden your knowledge and understanding of the subject, and provide exposure to global perspectives and approaches. Overall, we believe that offering the course in English can provide you with an enhanced learning experience. If you have any questions or concerns regarding the course language, please do not hesitate to reach out to us.

QUESTIONS?
Regarding the course content: course leader Thiago Cavalcanti, 070-280 65 69, thiago.cavalcanti.se@gmail.com
Other questions: business developer Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prioritera Dig Själv: Hur du skapar tid för det som verkligen är viktigt i ditt liv

Känner du att det inte finns tillräckligt med timmar på dagen för att få allt gjort? Kämpar du med att balansera arbete, familj och personliga mål? Du är inte ensam.
I dagens snabba värld är tid vår mest värdefulla resurs, och det kan kännas som att det aldrig finns tillräckligt av den.
Det är därför vi vill introducera dig till vår nya kurs, "Prioritera Dig Själv: Hur du skapar tid för det som verkligen är viktigt i ditt liv".

Denna kurs lär dig praktiska strategier för att ta tillvara på din tid och nå dina mål. Filosofin handlar om att ta kontroll över din tid och energi, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något till dig. I denna kurs kommer du att lära dig hur du identifierar dina prioriteringar, sätter meningsfulla mål och skapar en daglig ram som fungerar för dig.
Du kommer också att lära dig strategier för att hantera distraktioner, bygga upp energi och bibehålla motivationen, så att du kan hålla kursen och nå dina mål.

Denna kurs är perfekt för alla som vill:
• Minska stress och utmattning
• Uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid
• Bygga upp hälsosamma vanor och rutiner
• Utveckla bättre tidsstyrning färdigheter
• Maximera sin produktivitet och effektivitet

Att investera i denna kurs är en investering i dig själv och din framtid. Du kommer att lära dig värdefulla färdigheter som kommer att gynna dig både personligen och professionellt, och du kommer att vara en del av en grupp likasinnade personer som är engagerade i att ta tillvara på sin tid. Låt inte tiden rinna ifrån dig. Anmäl dig till vår kurs idag och börja leva ditt bästa liv.

KURSLEDARE
Möt Thiago Cavalcanti, Certified Professional Scrum Master (PSM™) och Senior Project Leader som arbetar för ett multinationellt företag inom teknik och ingenjörskonst. Ursprungligen från Brasilien har han arbetat med många projekt och länder under sin nästan 20-åriga karriär. Nu delar han med sig av de element av mentalitet, organisation och vaneskapande som har hjälpt honom att hålla balansen mellan arbete och fritid på vägen. Lär dig hur du väljer rätt verktyg, struktur och vanor för att skapa tid för det som betyder mest för dig.

BRA ATT VETA
Kursen kommer att hållas på engelska. Genom att ta kursen på engelska får du tillgång till en bredare range av internationella resurser som kanske inte är tillgängliga på svenska. Detta kan hjälpa dig att bredda din kunskap och förståelse av ämnet, och ge exponering för globala perspektiv och tillvägagångssätt. Övergripande sett tror vi att det att erbjuda kursen på engelska kan ge dig en förbättrad inlärningsupplevelse. Om du har några frågor eller funderingar angående kursens språk, tveka inte att kontakta oss.

FRÅGOR?
Angående kursens innehåll: kontakta kursledare Thiago Cavalcanti, 070-280 65 69, thiago.cavalcanti.se@gmail.com
Övriga frågor: verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se
Veckodag: Tisdag
Tid: 18:30-20:00
Lokal: Bäckgatan 4 B

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 oktober, 2023

  • Kurs
  • Nässjö
SV Jönköpings Län

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter i hela Jönköpings län. Vi samarbetar också med en mängd organisationer och föreningar. På vår hemsida hittar du kurser i flera olika ämnen...

Läs mer och visa alla kurser med SV Jönköpings Län

Highlights