Allmänna villkor

Allmänna villkor för användande av FindCourses PRO AB:s bokningstjänst

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid bokning av en utbildning och/eller kurs via www.kurser.se (”Webbplatsen”) (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) som drivs av FindCourses PRO AB, org. nr 556882-3198, adress Box 7165, 103 88 Stockholm (hädanefter benämnt ”FindCourses PRO”, ”Vi” och/eller ”Oss”). Kurser och utbildningar som bokas via Oss tillhandahållas av någon av våra samarbetspartners.

FindCourses PRO äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av utbildningsarrangörer (”Leverantörerna”) som tillhandahåller kurserna och utbildningarna, Tjänsten omfattar enbart en bokningsfunktion. När Du väljer att använda Tjänsten hos Oss så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund; vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din bokning och registrering av dina uppgifter, förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post bokning@utbildning.se eller telefon 0046(0)8-509 106 62.

1.          Allmänt om Tjänsten

1.1.       Allmänt

Tjänsten som Vi erbjuder dig som kund innebär att Du bokar och betalar en kurs eller utbildning via Webbplatsen (benämns nedan som ”Kursen”). På Webbplatsen listas de Kurser som Tjänsten kan användas för. Efter att Kunden har genomfört en bokning via Webbplatsen ombesörjer Vi, som en del av Tjänsten, att din bokning skickas tillLeverantören. Du betalar för Kursen vid beställningstillfället genom någon av de betalningsmetoder som tillhandahålls enligt nedan. Du betalar alltså inte till den samarbetspartner som tillhandahåller Kursen.

1.2.       Bokning och bekräftelse

Samtliga bokningar genomförs via Webbplatsen genom att Du väljer en eller flera Kurser som Du önskar boka.  När du har genomfört en bokning kommer Vi att skicka din bokning vidare till relevant Leverantör och efter att de har bekräftat din bokning kommer du att få ett bekräftelsemail från Oss. Om du inte har erhållit något bekräftelsemail inom 48 timmar efter din bokning bör du kontakta vår kundservice via e-post bokning@utbildning.se eller telefon 0046(0)8-509 106 62.

1.3.       Leverantörens villkor

Utöver Villkoren äger relevant Leverantörs villkor tillämpning på den bokning du har genomfört via Tjänsten. Du ansvarar själv för att läsa och acceptera Leverantörens villkor. Du bör uppmärksamma att brott mot Leverantörens villkor kan medföra att din Kurs avbokas eller att du nekas tillgång till Leverantörens produkter och tjänster. Det är således ditt ansvar att göra dig införstådd med Leverantörens villkor för Kursen.

1.4.       Innehåll och komponenter i Kursen

Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för samtliga Kurser med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende Kursen. Om Du har frågor kring någon av Kurserna eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post bokning@utbildning.se eller telefon 0046(0)8-509 106 62. För specifika frågor avseende en Kurs hänvisar vi Dig till relevant Leverantör.

2.          Vad kostar Kursen och hur betalar jag?

2.1.       Priser

Aktuella priser för Kurser visas alltid via Webbplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att justera priset som har angivits felaktigt. Denna rätt omfattar även bokningar som har påbörjats men ännu ej bekräftats. I den händelse att priset justeras under pågående bokning äger du rätt att fullfölja bokningen med det justerade priset alternativt avbryta din bokning eller avboka den bokade Kursen utan att någon avgift utgår. Om inte annat framgår anges alla priser i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt.

Priserna kan uppdateras av Oss eller av Leverantören men en bokad och bekräftad bokning påverkas ej av justerade priser. Du betalar således det pris som framgick vid bokningstillfället givet att inte justering av felaktigt pris sker enligt ovan.

Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Webbplatsen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Webbplatsen.

2.2.       Betalning

Som Kund hos Oss betalar Du för bokad Kurs via kontokort eller faktura i samarbete med Klarna, i direkt anslutning till när Du genomför en bokning via Tjänsten.  För information om din betalning kontakta Klarna via klarna.com/sv/kundservice.

3.          Dina åtaganden som Kund hos FindCourses PRO

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är över 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. I den händelse att du godkänner Villkoren i egenskap av representant för en juridisk person bekräftar du även att du har juridisk behörighet att acceptera Villkoren. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en bokning via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid bokningen innehållandes dina kontakt-­ och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid bokningen är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Du som Kund har inte rätt att använda FindCourses PRO:s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten. Du som Kund bekräftar att Kurser och kursmaterial som tillhandahålls via Tjänsten eller Leverantörer är upphovsrättsskyddat och får endast användas för personligt bruk. Du bekräftar således att allt material, data, mjukvara, design, grafiskt material, bilder och annat innehåll som tillhandahålls via Webbplatsen eller Leverantörer är upphovsrättsskyddat och att Du inte har rätt att sprida det.

4.          Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd “PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. FindCourses PRO värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

FindCourses PRO behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, tillhandahålla information om bokningen till relevant Leverantör, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om FindCourses PRO:s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra Tjänsten, identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för FindCourses PRO:s räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av FindCourses kommer att lämnas ut till relevant Leverantör och kan komma att lämnas ut till en eller flera av FindCourses PRO AB:s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.  

Den information som inhämtas är bland annat namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och information om eventuella allergier. Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som FindCourses PRO behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

En gång per kalenderår har Du rätt att erhålla ett utdrag av den information som finns om Dig. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. FindCourses PRO ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur FindCourses PRO AB, org.nr 556882-3198, adress Box 7165, 103 88 Stockholm, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter, eller om Du vill erhålla ett utdrag över de uppgifter Vi har om Dig är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post bokning@utbildning.se eller telefon 0046(0)8-509 106 62.

5.          Ångerrätt

Denna punkt 5 är enbart tillämplig på Kund som är fysisk person och som agerar i egenskap av privatperson och inte som representant för en juridisk person.

I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Kund alltid laglig rätt att ångra en bokning inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) efter det att avtal ingåtts. Ångerfristen börjar således att löpa så snart bokning av en Kurs har skett, vilket ger Kund rätt att frånträda bokningen varvid eventuell redan erlagd betalning återbetalas. Meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt inom Ångerfristen skickas per e-post till bokning@utbildning.se per post till Box 7165, 103 88 Stockholm eller telefon till 0046(0)8-509 106 62. På konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns även ett standardformulär för nyttjande av ångerrätten som du kan använda.

6.          Ändringar och avbokningar

Du kan ändra eller avboka din bokning genom att kontakta vår kundservice via e-post bokning@utbildning.se eller telefon 0046(0)8-509 106 62.

Vissa Leverantörer accepterar inte ändring eller avbokning av en Kurs efter att bokningen har slutförts, Leverantörens villkor avseende ändringar och avbokningar äger företräde framför dessa Villkor och du bör därför konsultera Leverantörens villkor om du önskar ändra eller avboka din Kurs.

I den händelse att Leverantören avseende den Kurs du har bokat via Tjänsten inte har några specifika villkor avseende avbokningar och ändringar gäller följande generella avbokningsvillkor:

  1. Om avbokning av Kurs sker 0-13 dagar före kursstart betalar du 100% av det totala priset för Kursen;
  2. Om avbokning av Kurs sker 14-28 dagar före kursstart betalar du 50% av det totala priset för Kursen;
  3. Om avbokning av Kurs sker 29 dagar eller mer före kursstart betalar du inte något.

Om den Kurs som du har bokat tillhandahålls online eller på distans saknas möjlighet att avboka Kursen efter genomförd bokning.

7.          Kundtjänst

FindCourses PRO tillhandahåller support via vår kundservice via e-post bokning@utbildning.se eller telefon 0046(0)8-509 106 62. För aktuell information om kundservices öppettider hänvisas till Webbplatsen.

7.1.    FindCourses rätt att avsluta Tjänsten

FindCourses PRO reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

8.          Övrigt

FindCourses PRO friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt 9 ändrar eller inskränker inte en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

De Leverantörer som tillhandahåller Kurser eller andra produkter eller tjänster via Webbplatsen och Tjänsten är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos, eller agenter för, FindCourses PRO, dess partners eller Leverantörer.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

FindCourses PRO förbehåller sig rätten att avbryta en bokning av en eller fler Kurser om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure­liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för FindCourses PRO, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att bokningen ska kunna fullgöras. FindCourses PRO åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en bokning kan komma att bli försenad alternativt om bokningen riskerar att avbrytas helt.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

8.1.     Överlåtelse

FindCourses PRO förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

8.2.     Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan FindCourses PRO och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Stockholm den 26 februari 2018
Annonser